جزییات مناقصه و مزایده

اجرای ساختمان چک پوینت و بهره برداری پالایشگاه نهم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

99/9030

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

اجرای ساختمان چک پوینت و بهره برداری پالایشگاه نهم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

اجرای ساختمان چک پوینت و بهره برداری پالایشگاه نهم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
گزارش شناخت 30.13 d58d5951-0c4f-47c4-9ce5-dc74325cac17.docx
ارزیابی کیفی 422.46 7e403319-d158-44eb-94ea-02db120e8ef0.pdf
آگهی سایت 463.00 6a4f629e-ef61-484d-8abe-2880231e0c62.doc
آگهی روزنامه 276.50 e7f31434-83cc-4c04-9506-962f4862a532.doc