جزییات مناقصه و مزایده

راهبری خودروهای سبک ، نیمه سنگین و سنگین و تامین و اجاره وسایط نقلیه سبک بنزینی و دیزلی با راننده ستاد مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

98/868

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

راهبری خودروهای سبک ، نیمه سنگین و سنگین و تامین و اجاره وسایط نقلیه سبک بنزینی و دیزلی با راننده ستاد مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

راهبری خودروهای سبک ، نیمه سنگین و سنگین و تامین و اجاره وسایط  نقلیه سبک بنزینی و دیزلی با راننده ستاد مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
آگهی سایت 661.48 3795bd06-df79-47bd-9a3b-139c9c32d511.pdf
آگهی روزنامه 273.50 24685e94-f6d5-4a73-bc7c-9e809ea18ade.doc