جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات نگهداری و تعمیرات مکانیک پالایشگاه چهارم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

99/4077

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

انجام خدمات نگهداری و تعمیرات مکانیک پالایشگاه چهارم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

انجام خدمات نگهداری و تعمیرات مکانیک پالایشگاه چهارم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 277.00 327e39f0-6c73-4a89-888b-2ef7898927b8.doc
گزارش شناخت 352.92 7bd27e31-046c-4b30-a449-beb311be36f4.pdf
آگهی سایت 251.02 5712e367-1759-4505-b1db-a38940b4e322.pdf