جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات تنظیفات محوطه، حفظ و نگهداری فضای سبزمجتمع مسکونی پارس جم

مناقصه

98/870

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

انجام خدمات تنظیفات محوطه، حفظ و نگهداری فضای سبزمجتمع مسکونی پارس جم

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

انجام خدمات تنظیفات محوطه، حفظ و نگهداری فضای سبزمجتمع مسکونی پارس جم