جزییات مناقصه و مزایده

طراحی, خرید ,حمل و نصب سازه و کلیه اجزاء 64 دستگاه آسانسور مربوط به شهرک های 2500 واحدی شهید تندگویان و 372 واحدی مجتمع مسکونی پارس جم به صورت EPC

مناقصه

98/839 tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

طراحی, خرید ,حمل و نصب سازه و کلیه اجزاء 64 دستگاه آسانسور مربوط به شهرک های 2500 واحدی شهید تندگویان و 372 واحدی مجتمع مسکونی پارس جم به صورت EPC

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

  طراحی, خرید ,حمل و نصب سازه و کلیه اجزاء 64 دستگاه آسانسور مربوط به شهرک های 2500 واحدی شهید تندگویان و 372 واحدی مجتمع مسکونی پارس جم به صورت EPC

عنوان اندازه (KB)
گزارش شناخت 52.92 da1f8f62-2b71-44c4-8259-7de485ddebbb.pdf
ارزیابی کیفی 512.28 cef95bf8-f537-4039-9db9-d95e43c19743.pdf
آگهی روزنامه 273.50 794e5b0c-3eeb-43e0-b028-654d3e3f7107.doc
آگهی سایت 183.66 5ce78ac4-823f-48ae-ac54-23a09f4b87c3.pdf