جزییات مناقصه و مزایده

ESB FOR FCU & DCS FOR V NET ساخت شرکت YOKOGAWA

مناقصه

98/177

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

ESB FOR FCU & DCS FOR V NET ساخت شرکت YOKOGAWA

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

  ESB FOR FCU & DCS FOR V NET ساخت شرکت YOKOGAWA

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 74.03 e5fa65fe-47ef-4a90-8e24-7774cc10ed90.docx
آگهی سایت 85.94 d7048f12-66b1-4c32-a349-e1ec3ef7690b.pdf