جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات سالیانه بازرسی فنی سایت 1شرقی (1B) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

98/873

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

انجام خدمات سالیانه بازرسی فنی سایت 1شرقی (1B) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

انجام خدمات سالیانه بازرسی فنی سایت 1شرقی (1B)

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 255.38 5cfde070-3b1b-40e7-82dc-943b2e119a1f.pdf
آگهی سایت 1071.06 9204d633-031b-4820-9034-b8a7d92fbaea.pdf