جزییات مناقصه و مزایده

کاتالیست کبالت مولیبدن

مناقصه

99/001R9

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

کاتالیست کبالت مولیبدن

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

کاتالیست کبالت مولیبدن

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 218.39 0a97fc02-3b8d-47ff-bd98-5c2546c14ed3.pdf
آگهی سایت 138.76 fec756f3-809f-49ca-8657-71a2c0f76015.pdf