جزییات مناقصه و مزایده

RETRACTABLE GROUNDING ASSEMBLY “RGA”

مناقصه

96/003R3

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

RETRACTABLE GROUNDING ASSEMBLY “RGA”

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

RETRACTABLE GROUNDING ASSEMBLY “RGA”

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 74.86 f89a9d9c-30d7-41dd-9c02-f34cce345266.docx
آگهی سایت 46.65 5d1bfc51-8d7b-4e73-8e6c-9974ee22abe5.docx