جزییات مناقصه و مزایده

پیاده سازی سیستم مکانیزه نت، جمع آوری و تغذیه اطلاعات دارائی های فیزیکی به سامانه EAM پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

98/6027

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

پیاده سازی سیستم مکانیزه نت، جمع آوری و تغذیه اطلاعات دارائی های فیزیکی به سامانه EAM پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

پیاده سازی سیستم مکانیزه نت، جمع آوری و تغذیه اطلاعات دارائی های فیزیکی به سامانه EAM  پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
گزارش شناخت 214.16 d6f83a65-4247-4536-bb15-6cc22afec9e2.pdf
آگهی روزنامه 52.93 f78c9fdf-0faa-4162-8cbc-1cf3b0365b52.pdf
ارزیابی کیفی 3268.41 eed0fb6c-24c4-4008-a6d7-1330b9f5910f.pdf
آگهی سایت 490.24 7c123f93-04cd-4950-9038-c5454c44822d.pdf