جزییات مناقصه و مزایده

خرید TUBE OF HEAT EXCHANGER (فقط اقلام ساخت داخل مدنظر می باشد)

مناقصه

98/017R1

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید TUBE OF HEAT EXCHANGER (فقط اقلام ساخت داخل مدنظر می باشد)

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید TUBE OF HEAT EXCHANGER (فقط اقلام ساخت داخل مدنظر می باشد)