جزییات مناقصه و مزایده

خرید DRY GAS SEAL (فقط محصولات ساخت داخل قابل قبول می باشد)

مناقصه

98/012R1 tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید DRY GAS SEAL (فقط محصولات ساخت داخل قابل قبول می باشد)

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید   DRY GAS SEAL (فقط محصولات ساخت داخل قابل قبول می باشد)