جزییات مناقصه و مزایده

عملیات پیاده سازی و نظارت بر اجرای سیستمهای ایمنی ، بهداشت ، محیط زیست و آتش نشانی پالایشگاه سوم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

99/3072 tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

عملیات پیاده سازی و نظارت بر اجرای سیستمهای ایمنی ، بهداشت ، محیط زیست و آتش نشانی پالایشگاه سوم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عملیات پیاده سازی و نظارت بر اجرای سیستمهای ایمنی  ، بهداشت ، محیط زیست و آتش نشانی پالایشگاه سوم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 86.92 ffd7a437-6934-4f96-b8f6-5cf2f3626eb1.pdf
گزارش شناخت 354.14 460c1ec0-c990-4dfc-ae3e-d0ec69ac74eb.pdf
ارزیابی کیفی 2003.96 5f96a42f-b97e-4e7c-835e-41a9fd758fee.pdf
آگهی سایت 671.08 cb66d463-243a-4dea-8516-af08dd3abec4.pdf