جزییات مناقصه و مزایده

SERVER MFR : INDUSTRONIC

مناقصه

98/37R4

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

SERVER MFR : INDUSTRONIC

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

SERVER MFR : INDUSTRONIC