جزییات مناقصه و مزایده

DEMISTER PAD

مناقصه

98/014R9

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

DEMISTER PAD

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

DEMISTER PAD

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 580.80 13226445-19c0-4ba1-a52e-a9b8c4695b26.pdf
آگهی سایت 208.47 8d6be894-9cb7-4032-8531-8b83d2f18ea0.pdf