آرشیو اخبار - 19 تیر 1396

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

برگزاری دوره آموزشی رابطه ی اثر بخش در خانواده و مقابله با چالش های اجتماعی در دوران بازنشستگی

در راستای کاهش آسیبهای روحی و روانی، کارکنان در شرف بازنشستگی مجتمع گاز پارس جنوبی در دوره آموزشی، به مدت دو روز در محمود آباد حضور یافتند.
۱۹ تیر ۱۳۹۶ ۱۱:۱۸
صفحه ۱ از ۲