جزییات خبر

مدیر پالایشگاه هشتم مجتمع گاز پارس جنوبی عنوان کرد؛

اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻤﻴﺮات اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﺠﻤﻲ 98 درصدی

اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻤﻴﺮات اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﺠﻤﻲ 98 درصدی
(سه شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۹) ۰۷:۴۸

تعمیرات اساسی با شاخص حجمی 98 درصدی در پالایشگاه هشتم با موفقیت به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی؛ هادی چابوک، مدیر پالایشگاه هشتم مجتمع گاز پارس جنوبی با بیان اینکه فعالیت ها و اقدامات مهمی در این پالایشگاه در راستای افزایش تولید صورت گرفته است؛ اظهار داشت: یکی از مهمترین اقدامات در این استا اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻤﻴﺮات اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﺠﻤﻲ حدود 98 درصدی در فازهای 20 و 21 است.

وی افزود: اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻤﻴﺮات اﺳﺎﺳﻲ ﺗﻮرﺑﻮ اﻛﺴﭙﻨﺪر ردﻳﻒ ﺳﻮم و اﻧﺠﺎم ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮای ﺗﻮرﺑﻮاﻛﺴﭙﻨﺪرﻫﺎی ردﻳﻒ اول، دوم، ﭼﻬﺎرم ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﺧﺺ در دﺳﺘﺮس ﭘﺬﻳﺮی و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺗﺠﻬﻴﺰات اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ از دیگر فعالیت های صورت گرفته در راستای افزایش تولید است.

چابوک با بیان اینکه انجام بازرسی سطح Aمربوط به توربوکمپرسورهای صادرات گاز نیز با هدف افزایش تولید صورت گرفته است، اظهار داشت: در زمینه تعمیرات اساسی نیز تهیه برنامه زمانبندی دقیق برای انجام فعالیت های تعمیرات اساسی و اولویت بندی فعالیت های تعمیراتی و تعیین مسیر بحرانی انجام شده است.

وی تخصیص و تسطیح منابع مورد نیاز بر اساس فعالیت های تعمیراتی را از اقدامات مهم در بخش تعمیرات عنوان کرد و گفت: شناساسی تجهیزاتی که با توجه به تجربیات و سوابق گذشته، مشکوک به خرابی بودند و پیش بینی منابع مورد نیاز از دیگر اقدامات در راستای انجام مناسب تعمیرات اساسی است.

مدیر فازهای 20 و 21 پارس جنوبی می گوید: یکی از برنامه های همیشگی پالایشگاه شناساسی و ارزیابی شرکت های توانمند داخلی به منظور بکار گیری آنها برای فعالیت های مورد نیاز است و همواره برای پیش برد مناسب تعمیرات پیش بینی متریال و اقلام مورد نیاز و سفارش گذاری برای تأمین آنها قبل از آغاز برنامه های تعمیراتی صورت می گیرد.

وی یکی از راهکارهای مناسب در افزایش سرعت و کیفیت تعمیرات را در نظر گرفتن امتیازات برای نیروی انسانی و شرکت عنوان کرد و گفت: در این راستا مشوق های مالی برای تسریع در به اتمام رساندن فعالیت های تعمیرات اساسی و راه اندازی زودتر از موعد واحدهای عملیاتی در نظر گرفته می شود.خبر
(سه شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۹) ۰۷:۴۸
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید