آدرس دفتر مرکزی :استان بوشهر - بندرعسلویه - شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی -صندوق پستی 75391/311

تلفن :

ساختمان ستاد مجتمع گاز پارس جنوبی: 07731312000

پالایشگاه اول: 07731314000

پالایشگاه دوم: 07731313000

پالایشگاه سوم: 07731315000

پالایشگاه چهارم: 07731316000

پالایشگاه پنجم: 07731317000

پالایشگاه ششم: 07731318000  

پالایشگاه هفتم: 07731311000

پالایشگاه نهم: 07731463000 

 

پست الکترونیکی :info@spgc.ir