عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
94/021 R2 ۴ دی ۱۳۹۷ مناقصه
94/005r2 ۴ دی ۱۳۹۷ مناقصه
97/10001 ۴ دی ۱۳۹۷ مناقصه
97/4063tajdid ۱ دی ۱۳۹۷ مناقصه
97/808 tajdid ۱ دی ۱۳۹۷ مناقصه
96/057 tajdid ۱ دی ۱۳۹۷ مناقصه
97/036tajdid ۲۷ آذر ۱۳۹۷ مناقصه
97/3051tajdid ۱ دی ۱۳۹۷ مناقصه
97/6018 ۵ دی ۱۳۹۷ مناقصه
97/822 ۱ دی ۱۳۹۷ مناقصه
97/006R9 ۲۸ آذر ۱۳۹۷ مناقصه
97/004R5 ۲۸ آذر ۱۳۹۷ مناقصه
97/003R5 ۲۸ آذر ۱۳۹۷ مناقصه
97/002R3tajdid ۲۴ آذر ۱۳۹۷ مناقصه
96/002R3 ۲۴ آذر ۱۳۹۷ مناقصه
97/003R3 tajdid ۲۴ آذر ۱۳۹۷ مناقصه
97/004R9 ۲۲ آذر ۱۳۹۷ مناقصه
97/007R9 ۲۴ آذر ۱۳۹۷ مناقصه