عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
94/019R2 ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ مناقصه
95/765 ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ مناقصه
95/002R1 ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ مناقصه
95/2038 ۹ بهمن ۱۳۹۵ مناقصه
94143 ۳ بهمن ۱۳۹۵ مناقصه
94/105 ۶ بهمن ۱۳۹۵ مناقصه
95/005R5 ۲ بهمن ۱۳۹۵ مناقصه
94/5029-1 ۳ بهمن ۱۳۹۵ مناقصه