عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
97/1047 ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ مناقصه
97/4062 ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ مناقصه
96/041 ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ مناقصه
97/005 ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ مناقصه
97/1046 ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ مناقصه
97/811 ۵ شهریور ۱۳۹۷ مناقصه
97/806 ۵ شهریور ۱۳۹۷ مناقصه
96/012 R2 ۴ شهریور ۱۳۹۷ مناقصه
94/005 R2 ۴ شهریور ۱۳۹۷ مناقصه
97/807 ۴ شهریور ۱۳۹۷ مناقصه
97/009 ۳ شهریور ۱۳۹۷ مناقصه
97/025 ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ مناقصه
97/002R9 ۶ شهریور ۱۳۹۷ مناقصه
97/001R9 ۶ شهریور ۱۳۹۷ مناقصه
97/3052 ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ مناقصه