عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
97/004 ۷ تیر ۱۳۹۷ مناقصه
96/801 ۵ تیر ۱۳۹۷ مناقصه
97/013 ۶ تیر ۱۳۹۷ مناقصه
97/001R1 ۶ تیر ۱۳۹۷ مناقصه
97/805 ۵ تیر ۱۳۹۷ مناقصه
97/02 ۶ تیر ۱۳۹۷ مناقصه
96/1044 tajdid ۶ تیر ۱۳۹۷ مناقصه