عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
96/003 R3 ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ مناقصه
96/008R1 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ مناقصه
96/007R1 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ مناقصه
96/069 ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ مناقصه
96/070 ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ مناقصه
R5/96/006 ۶ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
96/067 ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه