عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
95/769 ۱۶ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
96/778 tajdid ۱۳ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
96/002R2 ۸ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
95/013 ۸ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
95/048 ۷ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
94/151 ۶ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
96/5038 ۶ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
96/783 ۶ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
94/090 ۴ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
96/027 ۴ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
96/2045 ۵ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
95/2041tajdid ۱۰ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
95/6007 ۴ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
94/174 ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ مناقصه