جعفر هیدر اصفهانی

جعفر حیدر اصفهانی

عضو اصلی و رئیس هیئت مدیره
هادی هاشم زاده فرهنگ

هادی هاشم زاده فرهنگ

عضو اصلی، نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل
علی بیاتی

علی بیاتی

عضو اصلی هیئت مدیره
سعید پاک سرشت

سعید پاک سرشت

عضو اصلی هیئت مدیره
هاشمی

سید محمد مهدی هاشمی

عضو اصلی هیئت مدیره
شریفی

جمشید شریفی

عضو علی البدل
جولایی

محمد رضا جولایی

عضو علی البدل هیأت مدیره
علیرضا یوسفی

علیرضا یوسفی

دبیر هیئت مدیره