1- دریافت گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2008 برای کل مجتمع و تمدید اعتبار آن برای پالایشگاه های اول تا پنجم در سال 1395


2- دریافت گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت محیط زیست ISO14001:2004 برای کل مجتمع و تمدید اعتبار آن برای پالایشگاه های اول تا پنجم در سال 1395


3- دریافت گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS18001:2007 برای کل مجتمع و تمدید اعتبار آن برای پالایشگاه های اول تا پنجم در سال 1395


4- دریافت گواهینامه سیستم مدیریت HSE-MS برای کل مجتمع و تمدید اعتبار آن برای پالایشگاه های اول تا پنجم در سال 1395


5- دریافت گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیدریافت گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت انرژی ISO50001:2011 برای پالایشگاه پنجم و تمدید اعتبار آن برای پالایشگاه چهارم در سال 1395


6- دریافت گواهینامه استاندراد سیستم مدیریت کیفیت ویژه صنایع نفت،گاز و پتروشیمی ISO/TS29001:2010 برای کل مجتمع و تمدید اعتبار آن برای پالایشگاه های اول تا پنجم در سال 1395


7- دریافت گواهینامه استانداردهای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان ISO10002:2014 و ISO10004:2012 برای کل مجتمع ودر سال 1395


8- تمدید گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت آموزش ISO10015:1999 در سطح کل مجتمع در سال 1395


9-کسب تقدیر نامه سه ستاره جایزه ملی تعالی سازمانی در سیزدهمین همایش تعالی سازمانی